KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE

0
24

Sendikamız Yapı-Yol Sen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca 07 no.lu Hizmet Kolunda yer alan Kurumlarında (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş. ve Karayolları Genel Müdürlüğü) örgütlü bulunmaktadır.

Sendikaların, Kurum çalışanlarına sağlanan Bilgi Edinme Hakkından yararlandırılması gerektiği Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun kararları ile de onaylanmıştır.

Sendikalar, üyelerinin her türlü sosyal, özlük ve ekonomik haklarını korumaya ilişkin Yasa ve Yönetmeliklerle hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, 2017 yılında, 2018-2019 yıllarına ilişkin Hükümet ve yetkili sendika arasında 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı, söz konusu TİS metninin Yedinci Bölüm, “Koruyucu giyim malzemesi” başlıklı Madde 6’da koruyucu giyim malzemelerine ilişkin hangi personele ne kadar süreyle verileceği hususlarında, usul ve esaslara ilişkin açıklık getirmiş olup, aynı maddede, ilgili kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir, denilmektedir.

Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı 81 İl Müdürlüğüne memur personel sayısı dikkate alınarak, Bakanlık Döner Sermaye Müdürlüğünce illere gerekli ödenek gönderilmiştir. İl Müdürlükleri ihale usulü ile mağazalarla teknik anlaşma yaparak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görev yapan personele giyim alış-verişini yapmak üzere çek verilmiştir. 2018-2019 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi ile kazanılan bu Koruyucu Giyim Malzemeleri tüm memur personelin faydalanmasına ilişkin kazanılmış bir hak olduğu, İl Müdürlükleri memur personel arasında herhangi bir ayrımcılığa mahal vermeden tüm memur personele pay ederek çalışanlarını yararlandırmıştır. Ancak, Maraş Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü mevcut memur personelden 5 kişiyi bu haktan faydalandırmadığı ve mağdur 5 personelin 4 kişisi Sendikamız üyesidir. Yapılan bu uygulama hem personel hem de sendikalar arasında bir ayrımcılığa yol açtığı, Bayındır Memur Sen kazanımı olduğunu varsayarak, bu sendikanın tüm üyelerinin araziye çıkıp çıkmamalarına bakılmaksızın hepsini faydalandırmıştır. Bu durum, hem 2018 hem de 2019 yıllarında tüm ısrarımıza rağmen sürdürmeye devam etmektedir. Oysa diğer İl Müdürlükleri Toplu İş Sözleşmesinin bir kazanım olduğunu düşünerek, personel arasında ayırım yapılmaksızın Müdürlüklerinde bir fiil çalışan memur personele giyim çeklerini eşit bir şekilde pay etmişlerdir.

Başka kurumlarda da bu uygulama tüm memur personele eşit pay edildiği görülmüştür. Buna örnek olarak,  Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri ve DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, söz konusu TİS maddesi uyarınca, bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar işkolunda yetkili bulunan sendika ile birlikte belirleyerek, tüm memur çalışanlarını adaletli bir şekilde yararlandırmışlar.

Maraş Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan bu haksız uygulama, hem yasalara hem de ILO’nun çalışma sözleşmesinin ilgili maddelerine ve Toplu İş Sözleşmesine aykırı olduğu, aynı zamanda çalışanlar arasında hem ayrımcılığa hem de çalışma barışının bozulmasına yol açtığı düşünülmektedir.

Buna göre; İl Müdürlüğünüz tarafından 2018 ve 2019 yıllarına ait Koruyucu Giyim Malzemeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından;

 

 

 

  1. 2018 ve 2019 yıllarına ait Koruyucu Giyim Malzemelerinin alımı için, Bakanlıktan kaç personel için talep edildiği ve kaç personele ne miktarda çek verildiği?
  2. 2018 ve 2019 her yıl için ayrı ayrı kişi başı kaç kalem Koruyucu Giyim Malzemesine karar verildiği ve her bir kişiye ne kadar TL çek verildiği?
  3. 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca, Yetkili Sendika ile birlikte belirlenip belirlenmediği?

Maraş Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünüzce uygulanan Koruyucu Giyim Malzemelerinin kimlere ve ne şekilde verileceğini usul ve esaslara ilişkin yetkili sendika ile birlikte belirlenip belirlenmediği ve yukarıda belirtilen sorulara ilişkin gerekli bilginin yazılı olarak Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca Sendikamıza gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

  Mustafa KESKİN                                    Nihat BAYRAM                         

   Genel Mali Sekreter                                     Genel Başkan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here